Psycho Informa - Van mensen voor mensen mensen christelijke louboutin

Welkom bij Psycho Informa

Zorg van mensen voor mensen

calendar iconAfspraak maken pencil iconInschrijven location iconLocatie zoeken hour glass iconWachtlijsten opvragen

Psycho Informa

Psycho Informa Instell vknhpdso. louboutin mäningen behandelt cliënten voor Specialistische GGZ en Generalistische Basis GGZ. We behandelen kinderen, volwassenen en ouderen vanuit verschillende locaties in de regios Schoonhoven, Woerden en Den Haag.


Voor alle behandelingen (zorgpaden) hebben we specialisten in huis, zoals GZ-psychologen, psychotherapeuten, psychiaters, alsmede een jeugdarts voor begeleiding van o.a. ASS en ADHD-problematiek.

Vergoeding

Om voor vergoeding van onze behandeling in aanmerking te komen dient u een verwijzing (bij kinderen een Beschikking) te hebben. Deze kunt u via de huisarts (en bij kinderen via het sociaal team van uw gemeente) aanvragen. Wij hebben contracten met zo goed als alle zorgverzekeraars, zodat u geen omkijken heeft naar facturen en/of betalingen, behalve uw wettelijke eigen risico.

»  Lees meer over vergoedingen


mensen christelijke louboutin

scarpe da sposa di louboutin
かかと
i talloni di louboutin
louboutin do na fir

Advocatenkantoor Elfri De Neve

Het kantoor

informatie

Varia

Navigatie

Zoeken

Stel ons uw vraag

Wenst u over meer mogelijkheden te kunnen beschikken op deze site zoals Web 2.0 toepassingen en vele andere mogelijkheden, dan kan u ook inloggen. Meer info klik hier…. 

Advocaat

Advocaat Elfri De Neve
Bemiddelaar in familiezaken
Bemiddelaar in burgerlijke zaken
Bemiddelaar in handelszaken

Stationsstraat 29
B 9700 Oudenaarde
België

Tel 055/31.86.47
Fax 055/31.14.03
BTW nr. BE-0462.301.703

www.elfri.be
elfri@elfri.be

Doelgroepen

particulieren pers ondernemingen werkgevers werknemers notariaat accountants arbiters experten auteurs van juridische werken bemiddelaars boekhouders confraters detectives financiële instellingen fiscalisten gerechtsdeurwaarders juridische uitgeverijen kunstenaars magistraten medische sector overheden psychologen rechtbanken slachtoffers studenten vastgoedmakelaars vermogensplanners verzekeringsmaatschappijen verzekeringsmakelaars welzijnssector

Netwerken

 

overige netwerken ...

Tweeten

@ElfriDeNeve volgen

 

Blog

 Elfri.be blog

Feedback

Geef uw mening over de nieuwe website in deze korte enquete.

Blijf toegang houden tot deze informatie

RSS feeds

 Schijf in op onze RSS feeds.

Onze sites

Mobiele versie

 

Nieuw elfri.be op iPad
Uw wetboeken op uw smartphone of iPad

download alle wetboeken naar uw iPäd of iPhone in iBooks. Zo heeft u steeds alle wetboeken in handbereik. klik hiertoe op deze link

U kan ook onze website lezen in vereenvoudigde versie op iPad of iPhone dan wel op andere mobiele toestellen via m.elfri.be
 

- A + A Home

Uw rechten tegenover de gerechtsdeurwaarder en uw schuldeisers deel 2

za, 27/11/2010 - 20:46door elfri Publicatie Auteur:  De Neve Elfri Uitgever:  UGA Jaargang:  2010 ISBN nummer:  9789089771810 Bestellink:  http://www.uga.be/uitgeverij/detail_nl.phtml?id=228 Samenvatting Inhoudstafel tekst: 

Voorafgaande opmerking: de inhoudstafel is conform met het manuscript. De paginanummering in het boek wijkt hiervan af, doch niet de inhoud.

Modellen
Afbetalingsregelingen en onvermogen 3
Model afbetalingsvoorstel alvorens procedure 3
Model afbetalingsvoorstel na vonnis 4
Model afbetalingsvoorstel 5
Model dagvaarding tot het bekomen van betalingsfaciliteiten betreffende hypothecair krediet 6
Model melding onvermogen uitgaande van een advocaat 9
Model rondschrijven aan alle schuldeisers met ontwerp minnelijke aanzuiveringsregeling 11
Model vraag om inlichtingen aan schuldeiser met oog op aanzuiveringsregeling 12
Model houdende vraag uitstel verkoopsdag 13
Beslag en middelen van tenuitvoerlegging 14
Beslag onder derden 14
Model dagvaarding gericht tot de derde beslagene die weigert de in beslaggenomen gelden of zaken vrij te geven 14
Model dagvaarding op verzoek van de beslagene tot opheffing van een derdenbeslag (art. 1445 en 1420 Ger. W.) 15
Model dagvaarding strekkende tot wijziging of intrekking van een bewarend beslag onder derden op grond van gewijzigde omstandigheden 17
Model dagvaarding tot veroordeling van de derde beslagene als gewoon schuldenaar (art. 1456 en 1542 Ger. Wetboek) 18
Model verklaring derde-beslagene loon werknemer (art. 1452 Ger. W.) 20
Model verzet van de beslagene tegen een uitvoerend beslag onder derden door dagvaarding schuldeiser 21
Model verzoekschrift ten einde toestemming te bekomen tot het leggen van bewarend beslag onder derden 23
Model verzoekschrift tot vernieuwing van een derdenbeslag (art. 1459 Ger. W.) 25
Beslag tot terugvordering 27
Model verzoekschrift om verlof tot het leggen van beslag tot terugvordering (art. 1462-1465 Ger. W.) 27
Bewarend beslag 29
Model aanzegging van het proces-verbaal van bewarend beslag aan de schuldenaar met dagvaarding 29
Model dagvaarding strekkende tot wijziging of intrekking van een bewarend beslag op grond van gewijzigde omstandigheden 31
Model verzet van een beslagene met dagvaarding tot opheffing van een bewarend beslag op onroerend goed (art. 1432-1435 Ger.W.) 32
Model verzoekschrift om machtiging te bekomen toegang te verlenen aan een Gerechtsdeurwaarder bij de uitoefening van een beslag 34
Model verzoekschrift teneinde machtiging te bekomen tot het leggen van bewarend beslag op roerend goed. 35
Model verzoekschrift ten einde verlof te bekomen tot het leggen van bewarend beslag op onroerend goed (art. 1429-1431 Ger. W) 37
Model verzoekschrift tot benoeming van een sekwester over in beslag genomen onroerend goed (art. 1440-1444 Ger. W.) 39
Model verzoekschrift tot vernieuwing van bewarend beslag op onroerend goed 41
Collectieve schuldenregeling 43
Model aangifte van de schuldvordering 43
Model verzoekschrift tot collectieve schuldenregeling art. 1675/4 § 2 Ger. Wetb. 44
Kantonnement 48
Model dagvaarding in geval van een uitvoerend beslag bij verzet of hoger beroep met aanbod op consignatie 48
Model dagvaarding met aanbod tot consignatie in geval van gedaan of toegestaan bewarend beslag (art. 1403-1407 Ger. W.) 50
Model dagvaarding tot kantonnement na bewarend beslag 51
Model dagvaarding in geval van een uitvoerend beslag bij verzet of hoger beroep met aanbod op consignatie 52
Loonoverdracht 53
Model loonoverdracht en overdracht van schuldvorderingen: 53
Model verzet tegen loonoverdracht 56
Modelbrief van advocaat ter verzending van projectverzetsakte aan diens cliënt 57
Model oproeping voor de Vrederechter tot bekrachtiging van loonoverdracht bij onderhandse akte waartegen verzet 58
Onbeslagbare goederen 60
Model bezwaar uitgaande van de beslagene tegen beslag op onbeslagbare goederen Artikel 1408, § 3, Ger.W. 60
Model overeenkomst bruiklening 61
Model verzet tegen beslag (art. 1408, § 3, Ger.W) 62
Roerend beslag 64
Model dagvaarding in revindicatie (art. 1514 Ger. W.). 64
Model verzet van de beslagene tegen een uitvoerend beslag op roerend goed met dagvaarding tot opheffing (Art. 1513 en 1498 Ger. W.) 67
Model kennisgeving van een voorstel tot verkoop in der minne (art. 1526bis Ger. W.) 69
Model protest aan gerechtsdeurwaarder na beslag op goederen die al eerder verkocht werden conform art. 1526 bis gerechtelijk wetboek 70
Pandbeslag 71
Model bevel voor pandbeslag betreffende huur 71
Diverse 72
Model betekening van een nog niet uitvoerbare beslissing om een bewarend in een uitvoerend beslag te doen overgaan (art. 1489-1493 Ger. W.) 72
Model dagvaarding door de schuldenaar tot opheffing/opschorting/vermindering van de dwangsom 73
Model dagvaarding schuldeiser om betalingsgemak te bekomen voor een hypothecair krediet 73
Model klacht bij algemene directie controle en bemiddeling (economische inspectie) 76
Model melding onvermogen door onvermogende aan schuldeiser 78
Model melding onvermogen (variant) 79
Modelbrief door schuldenaar te versturen naar incassokantoren 80
Modelinhoud van een rondschrijven aan alle schuldeisers met ontwerp minnelijke aanzuiveringsregeling opgesteld door advocaat of erkend schuldbemiddelaar 85
Modelinhoud van een verzoek aan incassobureau door advocaat om cliënt niet meer te verontrusten (met melding onvermogen) 86
Modelinhoud van een brief houdende verzoek van een advocaat of erkend schuldbemiddelaar om zijn cliënt niet verder te verontrusten 90
Modelinhoud van een verzoek van een advocaat om inlichtingen aan schuldeiser met oog op aanzuiveringsregeling 92
Modelinhoud van een verzoek tot opheffing beslag na eerder beslag met minnelijke verkoop conform art. 1526 bis gerechtelijk wetboek uitgaande van de schuldenaar 93
Modelinhoud van een verzoek van een advocaat tot uitstel van verkoopsdag 94
Model verzoekschrift gerechtelijke reorganisatie conform art. 17 WCO 95
Model verzoekschrift om machtiging om zich toegang te verschaffen na machtiging beslag tot terugvordering (art. 1466 Ger. W.) 96
Model verzoekschrift tot dagstelling gericht aan de beslagrechter teneinde beschikking te bekomen met betrekking tot moeilijkheden gerezen bij het beslag. 98
Model verzoekschrift betreffende onderhoudsgeld (art. 203 B.W.) 100

Inhoud Bijlagen:

Deel 6 bijlagen 1
Bijlage wetgeving 5
Uitreksel uit de grondwet 5
uittreksels uit het gerechtelijk wetboek 6
Titel I 6
HOOFDSTUK II. - Beslagrechter. 6
HOOFDSTUK III. - Voorlopige tenuitvoerlegging. 6
HOOFDSTUK IV. - Kantonnement. 7
HOOFDSTUK V. - Goederen die niet in beslag kunnen worden genomen. 8
TITEL II. - BEWAREND BESLAG. 19
HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen. 19
HOOFDSTUK II. - Bewarend beslag op roerend goed. 20
HOOFDSTUK III. - Bewarend beslag op onroerend goed. 21
HOOFDSTUK IV. _ Bewarend beslag onder derden. 23
HOOFDSTUK V. _ Pandbeslag. 25
HOOFDSTUK VI. _ Beslag tot terugvordering. 25
HOOFDSTUK VII. _ Bewarend beslag op zeeschepen en binnenschepen. 26
HOOFDSTUK VIII. - Beslag inzake namaak. 28
HOOFDSTUK IX. - Rechtspleging tot omzetting van bewarend beslag in uitvoerend beslag. 29
TITEL III. - GEDWONGEN TENUITVOERLEGGING. 30
HOOFDSTUK I. _ Algemene bepalingen. 30
HOOFDSTUK II. _ Uitvoerend beslag op roerend goed. 30
HOOFDSTUK III. - Beslag op tak- en wortelvaste vruchten. 35
HOOFDSTUK IV. _ Uitvoerend beslag onder derden. 36
HOOFDSTUK V. _ Uitvoerend beslag op zeeschepen en binnenschepen. 38
HOOFDSTUK VI. - Uitvoerend beslag op onroerend goed. 40
HOOFDSTUK VII. _ Evenredige verdeling. 51
HOOFDSTUK VIII. _ Rangregeling. 53
HOOFDSTUK IX. _ Evenredige verdeling en rangregeling in geval van beslag op zeeschepen en binnenschepen. 55
TITEL IV. COLLECTIEVE SCHULDENREGELING. <Ingevoegd bij W 1998-07-05/57, art. 2, 024; Inwerkingtreding : 01-01-1999> 58
HOOFDSTUK I. - Procedure van collectieve schuldenregeling. <Ingevoegd bij W 1998-07-05/57, art. 2, Inwerkingtreding : 01-01-1999> 58
Afdeling 1. - Algemene bepalingen. <Ingevoegd bij W 1998-07-05/57, art. 2, Inwerkingtreding : 01-01-1999> 58
Afdeling 2. - Inleiding van de procedure. <Ingevoegd bij W 1998-07-05/57, art. 2, Inwerkingtreding : 01-01-1999> 58
Afdeling 3. - Minnelijke aanzuiveringsregeling. <Ingevoegd bij W 1998-07-05/57, art. 2, Inwerkingtreding : 01-01-1999> 61
Afdeling 4. - Gerechtelijke aanzuiveringsregeling. <Ingevoegd bij W 1998-07-05/57, art. 2, Inwerkingtreding : 01-01-1999> 63
Afdeling 4bis. - De totale kwijtschelding van de schulden. <Ingevoegd bij W 2005-12-13/35, art. 14; Inwerkingtreding : 31-12-2005> 64
Afdeling 5. - Bepalingen gemeenschappelijk aan beide procedures. <Ingevoegd bij W 1998-07-05/57, art. 2, Inwerkingtreding : 01-01-1999> 65
HOOFDSTUK II. - De schuldbemiddelaar. <Ingevoegd bij W 1998-07-05/57, art. 2, Inwerkingtreding : 01-01-1999> 67
De verjaringsregels van het Burgerlijk Wetboek 69
Algemene verjaringsregels 69
Art. 2219 B.W. (wat is verjaring) : 69
Art. 2220 B.W. : (afstand van verjaring) 69
Art. 2221 B.W. : (uitdrukkelijke of stilzwijgende afstand) 69
Art. 2222 B.W. : (afstand vergt de bekwaamheid tot vervreemding) 69
Art. 2223 B.W. : (geen ambtshalve verjaring) 69
Art. 2224 B.W : (verjaring inroepbaar in elke stand van het geding) 69
Art. 2225 B.W. : (rechten van schuldeisers en afstand van verjaring) 69
Art. 2226B.W. : (verjaring en zaken buiten de handel) 69
Art. 2227 B.W. : (verjaring en de overheid) 70
Art. 2228 B.W. : (definitie bezit) 70
Art. 2229 B.W. : (vereisten om te verkrijgen door verjaring op grond van bezit) 70
Art. 2230 B.W. : (vermoeden van bezit voor zichzelf) 70
Art. 2231 B.W. : (bezit voor een ander) 70
Art. 2232 B.W. : (daden van louter vermogen oçf gedogen) 70
Art. 2233 B.W. : (geweld en verjaring) 70
Art. 2234 B.W. : (bezit in tussenperiodes) 70
Art. 2235 B.W. : (bezit van de rechtsvoorganger) 70
Art. 2236 B.W. : (bezit voor een ander verhindert verjaring) 70
Art. 2237 B.W. : (erfgenamen van een bezitter voor een ander en verjaring) 71
Art. 2238 B.W. : (wijziging titel van een bezitter voor een ander) 71
Art. 2239 B.W. : (derden die door een titel overdragen door derden verwerven en verjaring) 71
Art. 2240 B.W. : (geen verjaring in strijd met de titel – geen wijziging van de oorzaak van het bezit) 71
Art. 2241 B.W. : (verjaring in strid met de titel en verjaring van een verbintenis) 71
Art. 2242 B.W. : (stuiting van de verjaring 71
Art. 2243 B.W. : (natuurlijke stuiting) 71
Art. 2244 B.W. : (stuiting door dagvaarding, bevel of beslag) 71
Art. 2245 B.W. 72
Art. 2246 B.W. : (stuiting door dagvaarding voor een onbevoegde rechter) 72
Art. 2247 B.W. : (geen stuiting door nietige dagvaarding) 72
Art. 2248 B.W. : (stuiting door erkenning) 72
Art. 2249 B.W. : (stuiting verjaring en hoofdelijke schuldenaars, erfgenamen en medeschuldenaars). 72
Art. 2250 B.W. : (stuiting van verjaring en de borg) 72
Art. 2251 B.W. : (verjaring loop niet tegen…) 72
Art. 2252 B.W. : (verjaring loopt niet tegen minderjarigen) 72
Art. 2253 B.W. : (verjaring loopt niet tussen echtgenoten) 72
Art. 2255 B.W. (overgangsbepaling wet 1976) : 73
Art. 2256 B.W.(overgangsbepaling wet 1976) : 73
Art. 2257 B.W. : (verjaring en voorwaardelijke vordering, vorderingen tot vrijwaring en niet vervallen schulden) : 73
Art. 2258 B.W. (verjaring en aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving en onbeheerde nalatenschappen) : 73
Art. 2259 B.W. (verjaring en termijn van inventaris en beraad): 73
Tijd die voor de verjaring vereist is 74
10 en 20-jarige verjaring 74
Art. 2265 B.W. : 74
Art. 2266 B.W. : 74
Art. 2267 B.W. : 74
Art. 2268 B.W. : 74
Art. 2269 B.W. : 74
Art. 2270 B.W. : 74
Algemene termijnen van verjaring 74
Art. 2262 B.W. (zakelijke rechtsvordering) : 74
Art. 2262bis B.W. (persoonlijke rechtsvorderingen : 74
Art. 2263 B.W. : 75
Art. 2264 B.W. : 75
Berekeningswijze 75
Bijzondere verjaringstermijnen 75
Art. 2271 B.W.(meesters in kunst en wetenschap, onderwijzers, hotelhouders, tafelhouders, arbeiders en werlieden) : 75
Art. 2272 B.W.(gerechtsdeurwaarders, kooplieden, kostschollhouders, andere meesters en dienstboden) : 75
Art. 2273 B.W. : (verhuurders en huurders) 76
Art. 2274 B.W. : 76
Art. 2275 B.W. : 76
Art. 2276 B.W (bewaring stukken rechters, pleitbezorgers, gerechtsdeurwaarders). : 76
Art. 2276bis B.W. (advocaten) : 76
Art. 2276ter B.W. (dekundigen) : 76
Art. 2276quater B.W. (schuldbemiddelaars) : 77
Art. 2276quinquies B.W.(notarissen) : 77
Art. 2277 B.W. (aangroeiende sommen) : 77
Art. 2277bis B.W. (medische en paramedische zorgen): 77
Art. 2277ter B.W. (milieuschade) : 77
Art. 2278 B.W. (minderjarigen en onbekwaamverklaarden) : 78
Art. 2279 B.W. (bezit als titel van eigendom): 78
Art. 2280 B.W. : 78
KB 23.11.2006 - art. 1 - B.S. 30.11.2006 met betrekking tot het begrip kind ten laste in het beslagrecht 79
Wet continuïteit ondernemingen 104
TITEL 1. - Algemene bepalingen 104
TITEL 2. - De gegevensverzameling en de handelsonderzoeken 105
HOOFDSTUK 1. - De gegevensverzameling 105
HOOFDSTUK 2. - De kamers voor handelsonderzoek 106
HOOFDSTUK 3. - Bewarende maatregelen 107
TITEL 3. - Het minnelijk akkoord 108
TITEL 4. - De gerechtelijke reorganisatie 108
HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen 108
Afdeling 1. - Doel van de procedure 108
Afdeling 2. - Het verzoek tot gerechtelijke reorganisatie en de daarop volgende procedure 108
Afdeling 3. - Voorwaarden voor de opening van de procedure van gerechtelijke reorganisatie 110
Afdeling 4. - Het vonnis over het verzoek tot gerechtelijke reorganisatie en de gevolgen ervan 110
Afdeling 5. - Gevolgen van de beslissing tot reorganisatie 113
Afdeling 6. - Verlenging van de opschorting 114
Afdeling 7. - Wijziging van het doel van de procedure 114
Afdeling 8. - Voortijdige beëindiging en sluiting van de procedure 115
HOOFDSTUK 2. - De gerechtelijke reorganisatie door een minnelijk akkoord 116
HOOFDSTUK 3. - De gerechtelijke reorganisatie door een collectief akkoord 116
HOOFDSTUK 4. - Gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag 119
TITEL 5. - Diverse bepalingen 123
TITEL 6. - Strafrechtelijke bepalingen 123
TITEL 7. - Wijzigende bepalingen 124
TITEL 8. - Opheffings- en overgangsbepalingen 125
K.B 27.03.2009 inwerkingtreding wet continuïteit ondernemingen : 125
Faillissementswet 126
Omzendbrief nr. COL 3/99 van het College van Procureurs-generaal bij de Hoven van Beroep inzake het vervolgingsbeleid in faillissementen 158
1. Inleiding. 159
2. Inhoud van het gemeenschappelijk beleid. 159
3. Het voorkomen van de faillissementen. 159
4. Het eigenlijke faillissement. 162
5. De inbreuken verbonden met het faillissement. 162
5.1. Het leggen van prioriteiten rekening houdend met de aard van de gepleegde feiten. 163
5.1.1. Frauduleuze faillissementen die het resultaat zijn van een georganiseerd systeem. 163
CARABOUILLE 163
DE ZOGENAAMDE "BELASTINGFAILLISSEMENTEN" 163
HET "GEORGANISEERD FAILLISSEMENT" 163
FRAUDULEUZE FAILLISSEMENTEN IN HET KADER VAN DE GEORGANI-SEERDE CRIMINALITEIT. 163
5.1.2. Verduistering van één of meer welbepaalde actiefbestanddelen 163
5.1.3. Inbreuken die verband houden met de boekhouding van de onderneming. 164
5.1.4. Inbreuken begaan "met het oogmerk om de faillietverklaring uit te stellen". 165
5.1.5. Onvoorzichtige operaties opgezet in de verdachte periode. 165
5.1.6. Niet nakomen van bepaalde verplichtingen die de faillissementswet oplegt aan de gefailleerde (artikel 489, 2°, s.w. en artikel 489bis, 4°, pro parte, s.w.). 165
5.1.7. Inbreuken gepleegd door derden (artikel 489 quinquies S.W.). 166
5.1.8. Ontrouw in het beheer in hoofde van de curator (489sexies S.W.). 166
5.2 Individuele evaluatie van elk strafdossier. 167
5.3. De memorie van de curator. 167
5.3.1. Wettelijke verplichting. 167
5.3.2. Belang van de memorie. 167
5.3.3. Vertraging in het overleggen van de memorie. Gezien de memorie van de curator een essentieel werkdocument uitmaakt waarover het parket zo spoedig mogelijk dient te beschikken om richting te kunnen geven aan de zaak, lijkt het aangewezen volgende stappen te zetten wanneer de rechter-commissaris drie maanden na het vonnis van faillietverklaring de memorie nog net heeft overgemaakt : 168
5.4. Verplichte kennisgevingen aan de curator en de rechter-commissaris. 168
5.5. Keuze van de politiedienst. 169
5.6. Opvolging van het strafonderzoek. 169
5.7. Beroepsverbod Toepassing van het koninklijk besluit nr. 22 van 24 oktober 1934 170
Bijlage 1 173
Bijlage 2 175
Bijlage 3 177
Memorie inzake faillissement 177
Memorie inzake faillissement vennootschappen 178
Memorie inzake faillissement natuurlijke personen 185
Rechtspraak inzake beslag 192
Beslag roerende goederen 192
Beslagbaarheid van roerende goederen 192
Onbeslagbaarheid 192
Art. 1526bis Ger.W.: verkoop in der minne 196
Beslag onder derden 197
Procedure 197
Beslagbaarheid van loon en andere inkomsten 198
Verklaring van derde-beslagene 204

 

Inhoudstafel link:  Pdf bestand met de inhoudstafel aangeboden door de uitgever

Bespreking van dit boek door de uitgever:

Na het succesvolle eerste deel, waarin auteur De Neve alle mogelijke aspecten van het beslagrecht ontmaskert, wordt in dit tweede deel op een erg overzichtelijke wijze toegang verleend tot de verschillende modellen en bijlagen die in de beslagprocedure gebruikt kunnen worden.

Gerelateerd Links wetgeving:  gerechtelijk wetboek gecoördineerde versie middelen van tenuitvoerlegging, beslag en collectieve schuldenegeling art 1386 tot 1675 bis Gerechtelijk wetboek Gerechtelijk wetboek Wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen centraal bestand van berichten van beslag KB centraal bestand van berichten van beslag wet uittreksel Gerechtelijk wetboek KB betreffende de continuïteit van de ondernemingen wet ter bescherming van het loon van werknemers Leefloonwet Wet collectieve schuldenregeling Wet tot wijziging van de procedure betreffende de collectieve schuldenregeling van 6 april 2010 Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de collectieve schuldenregeling betreft van 26 maart 2012 Wet tot wijziging wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen Wet tot wijziging wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen mbt aansprakelijkheid cijferberoepen Links rechtsleer:  Beslag APR Loonbeslag en -overdracht Arm recht? Kansarmoede en Recht Praktische handleiding voor procedures voor de beslagrechter Beslag inzake namaak Beslag onder derden op een bankrekening Beslag- en executierecht Beslagzakboekje beslagzakboekje 2010 Insolventie- en beslagrecht insolventierecht en beslagrecht Onderhandse verkoop na uitvoerend onroerend beslag Onderhandse verkoop na uitvoerend onroerend beslag Taalgebruik in beslagzaken De aansprakelijkheid van gerechtsdeurwaarders Dagvaarding en verjaring Handboek Burgerlijk Recht Deel II, Zakenrecht, Zekerheden, Verjaring Praktische gids voor schuldbemiddelaars Wet Continuïteit Ondernemingen Vergeet de fiscus niet De WCO heeft de drempel verlaagd voor ondernemers met problemen Wat heeft een gezin minimaal nodig? Gerechtelijk privaatrecht Gerechtelijk Wetboek Burgerlijk Procesrecht in hoofdlijnen Formulaire de procedure Handboek voor gerechtelijk recht Deel II Bevoegdheid Praktijkboek Gerechtelijk Recht Praktijkboek Gerechtelijk Recht Vervolgdeel I Termijnenzakboekje Gerechtelijk Recht Bevrijding echtgenoten na faillissement Praktische gids voor faillissementscuratoren Borgtocht APR De Zakelijke Borgtocht Afbetalingsovereenkomsten APR Bewijswaarde van een factuur ten aanzien van een consument Interest APR Beslagrecht. Kort begrip van het beslag- en executierecht De aansprakelijkheid van gerechtsdeurwaarders 2009 Gerechtelijk zakboekje Collectieve schuldenregeling Collectieve schuldenregeling in de praktijk Handboek Schuldbemiddeling Jaarboek kredietrecht en collectieve schuldenregeling 2006 Beginselen van Burgerlijk Recht - Zakenrecht De verjaring Uw rechten tegenover de gerechtsdeurwaarder en uw schuldeisers De Collectieve schuldenregeling Jaarboek kredietrecht en collectieve schuldenregeling 1998 Jaarboek kredietrecht en collectieve schuldenregeling 2000 Jaarboek kredietrecht en collectieve schuldenregeling 2003 Jaarboek kredietrecht en collectieve schuldenregeling 2004 Jaarboek kredietrecht en collectieve schuldenregeling 2001 Jaarboek kredietrecht en collectieve schuldenregeling 2002 Jaarboek kredietrecht en collectieve schuldenregeling 2004 (Geld)lening en krediet(opening) Handleiding van de gedelegeerde rechter Burgerlijk Procesrecht rol van de wil en het gedrag van partijen bij de bevrijdende verjaring De wet van 12 april 1965 op de bescherming van het loon Betekenen en uitvoeren over de grenzen heen Consumentenkrediet CABG Minnelijke akkoorden in de WCO zegen of vloek De niet-beslagbaarheid van de gezins woning van een zelfstandige, toegelicht vanuit het familiaal vermogensrecht Overzicht van rechtspraak. De bevoegdheid (2001-2013) Overzicht van rechtspraak. Beslag- en executierecht (2008-2014) Notarieel executierecht Grondslagen van gerechtelijke reorganisatie De grondslagen van gerechtelijke reorganisatie De rechtspositie van de werknemers in de wet continuïteit ondernemingen Loonoverdracht De spelregels van het loonbeslag en de loonoverdracht De overdracht onder gerechtelijk gezag Faillissement De nv als erkend kredietgever/kredietbemiddelaar inzake consumentenkrediet De faillissementsprocedure Enkele sociaalrechterlijke gevolgen van het faillissement in het licht van de nieuwe faillissementswet Reclame en precontractuele informatie onder de wet consumentenkrediet anno 2011 Betaling voor de afsluiting van het consumentenkrediet art. 16 WCK Bijstand en voorlichtingsplicht in de wet op het consumentenkrediet. Een benadering van de Europese richtlijn Toepassingsgebied van de Wet Consumentenkrediet Dikè, Hydra, Zeno in het insolventierecht De collectieve schuldenregeling: enkele nieuwigheden toegelicht Consumentenkrediet Overzicht rechtspraak Nieuw statuut gerechtsdeurwaarder De uitvoerbare kracht van een notariële akte De invloed van de wil van partijen op de kwalificatie van goederen Wilsautonomie bij de kwalificatie van goederen Het tenietdoen van de voorlopige tenuitvoerlegging in hoger beroep. Cassatie licht toe Zekerheidsrechten Het sanctiemechanisme van artikel 747 Ger.W. Gerechtelijke reorganisatie Stand van zaken na ruim vijf jaar praktijk Het Nationaal Pandregister – Hoe werkt het? Links rechtspraak:  Beslag evenredige verdeling laattijdige aangifte pacht met vaste dagtekening tegenstelbaar bij uitvoerend onroerend beslag pro memorie vermelde interest die bepaalbaar is maakt een beslag niet nietig Vennootschap oprichten om beslag te vermijden doorprikt Verklaring van derde-beslagene die ontbreekt om beslag te boycotten sanctie verplichting tot zekerheidstelling bij beslag geen verplichting zekerheid te stellen wanneer geen bewijs van nakende insolvabiliteit werd geleverd en er geen gebruik gemaakt werd van het recht tot kantonnering Collectieve schuldenregeling en aanvullende schuldvorderingen herroeping collectieve schuldenregeling motivering ontvangen gelden buiten weten van schuldbemiddelaar Wet continuiteit onderneming reorganistaie met oog op overname vereist maatschappelijk en geen privatief belang Wet continuïteit ondernemingen beperking opschorting tot 3 maand bij twijfel inzake haalbaarheid Wet continuiteit ondernemingen beslagen behouden bewarende werking: opheffingsmogelijkheid door de rechter Wet continuiteit ondernemingen duurtijd opschorting indien opschorting gevraagd werd met oog op sluiten minnelijke akkoorden Wet continuiteit ondernemingen en feitelijke staat van faillissement Wet continuiteit ondernemingen en rechtsmisbruik door niet volstorting kapitaal en aanzuivering rekening courant Wet continuiteit ondernemingen gerechtelijke organisatie slechts mogelijk indien er sprake is van een nog bestaande bedrijvigheid wet continuiteit ondernemingen kan niet worden aangewend ter loutere overdracht van een onroerend goed dat los staat van de economische activiteit om aldus beslag te vermijden Wet continuïteit ondernemingen retentierecht en proportionaliteit wet continuiteit ondernemingen te voegen stukken bij verzoekschrift rechtspraak wet continuiteit ondernemingen tijdstip neer te leggen stukken bij het verzoekschrift tot gerechtelijke reorganisatie Wet Continuïteit Ondernemingen verhaalsrechten schuldeisers Beslag tot terugvordering en Geconsigneerde goederen Wet continuiteit ondernemingen verlenging opschorting niet mogelijk bij vertraging door fout ondernemer Wet continuiteit van de onderneming vereist een vooruitzicht voor de schuldeisers dat voordeliger is dan de staat van faillissement vijfjarige verjaringstermijn van artikel 2277 BW en kapitaalschulden auteursrechten beheersmaatschappijen of beheersvennootschappen van auteursrechten hebben geen hoedanigheid om in rechte op te treden voor niet aangesloten leden Onbeslagbaarbaarheid woning zelfstandige vereiste van bewoning Verval onbeslagbaarbaarheid woning zelfstandige door verhuis Dwangsomrechter blijft eerste rechter zolang geen uitspraak in beroep Beslagrechter mag actualiteit van een uitvoerbare titel in vraag stellen zonder afbreuk te doen aan het vonnis Onroerend beslag geschil over verkoopsvoorwaarden nieuwe termijn van toewijzing Aanstelling gerechtelijke mandataris WCO ontneemt schuldenaar beheer van goederen niet Bewarend beslag en toekomstige vordering Onbeslagbaar inkomen zelfstandige zeer strikte regels en korte termijnen Onderzoek naar het bestaan of de draagwijdte van het subjectief recht dat wordt ingeroepen betreft niet de ontvankelijkheid maar de gegrondheid De procespartij die aanvoert houder te zijn van een betwist subjectief recht, heeft hoedanigheid en belang om de vordering in te stellen Dwangsom uitvoering in buitenland vergt exequatuur Onroerend beslag rechter kan nieuwe termijn verlenen wanneer hij gevat wordt over geschillen over de verkoopsvoorwaarden Beslagrechter mag op grond van verschoonbaarverklaring de uitvoering niet schorsen Dwangsom kan niet verbeurd gedurende de tijd dat wegens het instellen van een rechtsmiddel de gedwongen tenuitvoerlegging van de hoofdveroordeling is geschorst. Dwangsom vanaf beteking of na verloop respijttermijnkan niet verbeurd gedurende de tijd dat wegens het instellen van een rechtsmiddel de gedwongen tenuitvoerlegging van de hoofdveroordeling is geschorst. Dwangsom met termijn van respijt vanaf betekening Dwangsom met respijttermijn kan niet verbeurd na betekening gevolgd door de respijttermijn Zakelijke vordering tot revindicatie of eigendomsvordering Vonnis tot veroordeling van een bepaald bedrag aan onderhoudsgeld verjaart niet na 5 jaar Lasthebber mag niet optreden voor de tegenpartij Dwangsom kan in strafzaken slechts verbeurd na betekening arrest dat Cassatieberoep verwerpt Beslagrechter interpreteert de dwangsom niet, maar onderzoekt wel de draagwijdte van de dwangsom Bij gebreke aan voorafgaande aanmaning wordt de eiser tot de gerechtskosten veroordeeld Collectieve schuldenregeling en schorsing hypothecaire rente Bij de bepaling van onderhoudsgeld voor kinderen dient rekening gehouden met de huurlasten en hypothecaire lasten van de ouders Verjaring van de vordering van de gerechtsdeurwaarder tegen advocaat tot betaling van zijn kosten Bedrieglijk onvermogen door gelden van de vennootschapsrekening te halen Vordering tot betaling van de gerechtsdeurwaarder tot betaling van zijn kosten verjaart niet na één jaartot tegen advocaat Consumentenkrediet aansprakelijkheid kredietgever door niet vermelding van erkenningsnummer van de kredietmakelaar Consumentenkrediet art. 14 alle exemplaren van de kredietovereenkomst dienen door alle partijen ondertekend Consumentenkrediet Terugbetalingscapaciteit kan niet beoordeeld worden aan de hand van aanvankelijke stipte betalingen Consumentenkrediet terugbetalingsmogelijkheid kan niet beoordeeld worden door rekening te houden met kinderbijslag Consumentenkrediet voorlichtingsplicht kredietbemiddelaar De concrete draagkracht van een consument om een consumentenkrediet aan te gaan. Gebreken bij de verplichte vermeldingen inzake de ondertekening van een consumentenkrediet en sanctie ter zake Toepassingsgebied consumentenkrediet gemengde kredieten Collectieve schuldenregeling schuldenaar die zelf hypotheek betaalt en lot van de interest Collectieve schuldenregeling geen kwijtschelding voor derde-hypotheekverstrekker Schorsing van tenuitvoerlegging bij collectieve schuldenregeling geldt niet ten aanzien van hypothecaire schulden Strafrechtelijk beslag op onroerend goed en de rechten van de hypothecaire schuldeisers WCO en buitengewone schuldeisers voorrechten en hypotheken in de wet continuiteit ondernemingen WCO gerechtelijke reorganisatie hypothecaire inschrijving mogelijk na opening procedure WCO hypothecaire inschrijving door een schuldeiser tijdens gerechtelijke reorganisatie Wettelijke hypotheek fiscus tijdens de WCO Onderhoudsgeld in natura geboden door kost en inwoon ook voor rebelse kinderen Ongehoorzame druggebruikende onbeleefde kinderen worden niet beloond met leefgeld om alleen te gaan wonen Kinderen die alleen op kosten van het OCMW willen wonen Verstekvonnis dat niet binnen het jaar betekend werd, kan dienen om zonder machtiging bewarend beslag te leggen Onderhoudsgeld en collectieve schuldenregeling Collectieve schuldenregeling voor vroegere handelaars en gefailleerden criteria Collectieve schuldenregeling na gerechtelijke aanzuivering kwijtschelding slechts mogelijk na het te gelde maken van alle goederen Collectieve schuldenregeling met behoud van de woning Collectieve schuldenregeling en terugkeer tot beter fortuin Als u na einde collectieve schuldenregeling zou u erven begint de collectieve schuldenregeling opnieuw Aan een collectieve schuldenregeling lijkt geen einde te komen De gerechtelijke reorganisatie vormt één enkele procedure Enkel schuldeisers op wie het reorganisatieplan een weerslag heeft kunnen er over stemmen Marginale toetsing van de rechter over de beslissing reoörganisatieplan WCO Gedifferentieerde behandeling schuldeisers mogelijk onder strikte voorwaarden Collectieve schuldenregeling voorwaarde laatste 6 maand geen handelaar zijn geweest kan ook bewezen met de feitelijke situatatie Eénheid van gerechtelijke reorganisatie De bieding aan de rechtbank van koophandel die de continuïteit van de onderneming gericht op het behoud van de onderneming verdient voorrang Inschrijving wettelijke hypotheek door de Staat na gerechtelijke reorganisatie is geen uitvoeringsmaatregel en dus mogelijk Wet continuiteit ondernemingen en handlichting van een vóór de opening van de procedure gelegd beslag WCO gerechtelijke organisatie Gedifferentieerde behandeling waarbij één schuldeiser arbitrairs wordt behandeld is strijdig met de openbare orde en het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel Wet continuïteit ondernemingen Stukken te voegen bij verzoekschrift en regularisatie Wet continuiteit ondernemingen verhindert geen pandverzilvering Verificatieplicht van de kredietbemiddelaar Bewarend beslag vereiste hoogdringendheid is vervuld bij gevaar op insolventie Bewarend beslag vereiste zekere en opeisbare vordering Bewarend beslag en gedeeltelijk opeisbare vordering Geen dwangsom mogelijk voor een vordering tot het bekomen van de helft van de kinderbijslag Beoordeling van de onmogelijkheid om de hoofdveroordeling te voldoen waaraan de dwangsom is gekoppeld Bezwaar van schuldeiser tegen aanzuiveringsregeling geen kwijtschelding collectieve schuldenregeling Collectieve schuldenregeling zonder kwijtschelding Schuldeisers waarmee notaris dient rekening te houden bij verdeling na beslag Mogelijkheid om handelsactiviteit te starten tijdens collectieve schuldenregeling Wet continuiteit ondernemingen geen schorsende werking hoger beroep tegen afwijzing procedure gerechtelijke reorganisatie wanneer dilatoir Vijfjarige verjaringstermijn artikel 2277 BW niet voor kapitaalsgedeelte van kapitaalschulden Dwangsomverplichting uit te voeren in buitenland vereist exequaturprocedure Draagwijdte verklaring derden beslagene en schulden uit het verleden Rechter sanctioneert slechts uitzonderlijk derden-beslagene bij foutieve verklaring Uitzonderlijk wordt de derde-beslagene bij foutieve verklaring gestraft Bewarend beslag op grond van een buitenlandse titel Onderhoudsgeld kinderen beoordelingscriteria en taak van de rechter Wet continuiteit onderneming gehomologeerd reorganisatieplan tegenstelbaar aan buitenlandse schuldeiser Wet continuiteit onderneming toepasselijk recht insolventieprocedure IPR Wet continuiteit onderneming toepasselijk recht insolventieprocedure IPR Insolventieprocedure beheerst door het recht van de lidstaat waar de insolventieprocedure werd geopend (de “lex concursus”) IPR insolventieprocedure en de insolventieverordening van 29 mei 2000 (nr. 1296/2000) WCO buitenlandse schuldeisers IPR De gerechtelijke reorganisatie en het internationaal privaat recht Belgische insolventieprocedure is tegenstelbaar aan buitenlandse schuldeisers Beslagrechter mag de geldigheid van een administratief dwangbevel onderliggend aan het beslag niet in vraag stellen Belgische insolventieregeling impliceert Belgisch recht van toepassing op buitenlandse vordering Insolventieprocedure wordt beheerst door het recht van de lidstaat waar de insolventieprocedure werd geopend Belgische insolventieregeling toepasselijkheid lex concursus Bewarend beslag gedeeltelijk opeisbare vordering Bewarend beslag gedeeltelijk opeisbare vordering Herleiding dwangsom door onmogelijkheid hoofdveroordeling die een bouwvergunning vereist te voldoen Onderhoudsgelden penale boeten en collectieve schuldenregeling Belang van een VZW Advocaat en syndicus Pauliaanse vordering vergt geen dagvaarding schuldenaar Wet continuïteit ondernemingen buitengewone schuldeisers in de opschorting Wet continuïteit ondernemingen ongelijke verdeling Onderhoudsgeld kinderen - forfaitaire begroting buitengewone kosten Forfaitaire begroting buitengewone kosten voor kinderen Revindicatie vereiste vermelding eigendomsbewijzen in de dagvaarding Tergende en roekeloze revindicatie Wet continuiteit onderneming reorganistaie en opzeggingsvergoeding Betaling voorafgaand aan proces-verbaal van rangregeling – onverschuldigde betaling Revindicaties als onsplitsbaar geschil Geschillen waarvoor hoven en rechtbanken bevoegd zijn Geschillen over burgerlijke rechten behoren tot de exclusieve bevoegdheid van hoven en rechtbanken Exceptie van onwettigheid bij de burgerlijke rechter vereist geschil over schending subjectief recht en werkt enkel inter partes Exceptie van onwettigheid kan niet vóór het ontstaan van een geschil erga omnes een onwettige rechtshandeling uit het rechtsverkeer te halen Verschilt tussen rechtsmacht en bevoegdheid Geen algemeen rechtsbeginsel schorsing tuchtprocedure in afwachting rechterlijke beslissing ten gronde Bewarend beslag vereiste zeker en opeisbare titel en van urgentie Bewarend beslag vereiste urgentie voldaan bij risico insolvibiliteit Bewarend beslag voor een ten dele zekere en opeisbare vordering sommatie tot neerlegging van een stuk onder verbeurte van een dwangsom Sommatie tot neerlegging van een elektronisch stuk Hoger beroep door de syndicus zonder machtiging van de mede-eigenaars Misbruik WCO Rechtsmisbruik door dilatoir beroep tegen afgewezen WCO Schuldenaarsverklaring van de derde-beslagene Pauliaanse vordering anterioriteistvereiste Met een lening aangegaan gegeven de onderhoudsplicht wordt bij bepaling onderhoudsgeld geen rekening gehouden Rechter moet buitengewone kosten omschrijven Onderhoudsgeld kinderen berekenen met methode Renard Insolventieprocedure IPR Informatieverplichting van de kredietgever Risico-investering - Terugbetaling krediet gekoppeld aan een beleggingsfonds (tak 23-levensverzekering) Informatieverplichting van de kredietgever ten aanzien van borgsteller-Krediet mag niet verleend op loutere basis solvabiliteit borg Informatieverplichting van de kredietgever professioneel krediet Devolutieve kracht van het hoger beroep, machtsoverschrijding en WCO Bewarend scheepsbeslag voorwaarden - Zeevordering - Zeevordering voor leveranties aan het schip Bewarend scheepsbeslag definitie zeevordering Pauliaanse vordering van samenlopende schuldeiser Onderhoudsgelden kunnen niet kwijtgescholden worden in een collectieve schuldenregeling Penale boeten kunnen niet kwijtgescholden worden in een collectieve schuldenregeling Pauliaanse vordering - verjaring - vijf jaar vanaf de vaststelling van de uitvoerbaarheid Pauliaanse vordering - ondeelbaarheid van de bestreden rechtshandeling Facultatieve schuldenaarsverklaring - onvolledige of ontbrekende verklaring derde-beslagene Beslag inzake namaak - Aanwezigheid van partijen bij beschrijving - Machtiging door de beslagrechter - Vertegenwoordiger van een partij - Aanduiding Ouder kan geen kosten van onderhoud op kind terugvorderen zonder overeenkomst Hotel mama zonder overeenkomst kan kind niet verplicht worden terug te betalen Onbeslagbare woning zelfstandige enkel onbeslagbaar zolang zij als hoofdverblijf dienst doet De plicht tot rekening-verantwoording van de gerechtsdeurwaarder aan zijn opdrachtgever De plicht van de in gebreke blijvende gerechtsdeurwaarder tot betaling van interesten aan zijn opdrachtgever De middelenverbintenis van de gerechtsdeurwaarder Beslissing beslagrechter over uitvoerbaarheid brengt geen nadeel toe aan de zaak ten gronde Begrip organisatie onvermogen als reden om collectieve schuldenregeling te weigeren Organisatie onvermogen door liquidatie vermogen aan te lage prijs of schenking aan kinderen als fiscale optimalisatie Collectieve schuldenregeling is toelaatbaar voor een zaakvoerder van een vennootschap Zaakvoerder is geen koopman Zaakvoerder is geen handelaar Sanctie bij niet nakomen verplichtingen derde-beslagene Sanctie bij niet nakomen verplichtingen derde-beslagene geen opzet, bedrog of kwade trouw vereist Revindicatie vereist vermelding precieze verifieerbare eigendomsbewijzen in de dagvaarding Burgerlijke boete en schadevergoeding voor tergende en roekeloze revindicatie Beslagrechter kan machtiging verlenen tot beslag op goederen die de schuldenaar met miskenning van de rechten van de schuldeiser heeft overgedragen Revindicatievordering en strafvordering Revindicatievordering - Le criminel tient le civil en état Wanneer de wet verplichte vermeldingen op een bepaalde wijze (zoals vet of in kader) oplegt is bij gebreke hieraan de overeenkomst nietig Dwangsomrechter in beroep Gerelateerde artikels:  advocaat beslag Algemene regels beslag 1526 bis gerechtelijk wetboek minnelijke wederinkoop goederen na beslag aasgierenfondsen onbeslagbaarheid ontwikkelingshulp Bescherming van het beslagrecht beslag buiten woonplaats beslag buiten woonplaats en de eigendomsvermoedens van art. 2279 B.W. beslag buiten woonplaats en eigendomsvermoeden beslag en derdenverzet beslag en het territorialiteitsbeginsel in het executierecht Beslag evenredige verdeling laattijdige aangifte beslag inzake namaak nieuwe bepalingen beslag onder derden Beslag onder derden op een bankrekening Beslag op bankrekening Beslag op domeinnamen. Een eerste verkenning beslag op inboedel & meubels uitvoerend beslag op roerend goed Beslag op niet verzekerde voertuigen beslag op onroerend goed summiere toelichting voor beslagenen Beslag uitvoering binnen redelijke termijn EVRM beslagrechter beslagrechtsmisbruik bevel voorafgaand beslag op onroerend goed bevel voorafgaand onroerend beslag (onvermogende) bevel voorafgand onroerend beslag bevoegdheid van de beslagrechter tot opschorting van het beslag Bewarend beslag Bewarend beslag inzake BTW bewarend beslag onder derden tekst met links Bewarend beslag onder derden bewarend beslag onder derden Bewarend beslag onder derden wettelijke bepalingen Bewarend beslag onroerend beslag bewarend beslag onroerend bewarend beslag een kort overzicht Bewarend beslag op onroerend goed Bewarend beslag op onroerend goed toelichting bewarend beslag op roerend goed Bewarend beslag op roerend goed en meubiliair bewarend beslag wettekst omzetting van bewarend beslag in uitvoerend beslag Wet continuiteit ondernemingen beslagen behouden bewarende werking: opheffingsmogelijkheid door de rechter Oproeping in minnelijke schikking voor de beslagrechter voorafgaand onroerend beslag bij opgezegde hypothecaire kredieten verklaring van derde beslagene bezwarend beslag Dwangsom bevoegdheid beslagrechter toetsing onroerend beslag korte uitleg oproeping minnelijke schikking alvorens onroerend beslag pacht met vaste dagtekening tegenstelbaar bij uitvoerend onroerend beslag uitvoerend beslag onder derden uitvoerend beslag onder derden uitvoerend beslag onder derden basisprincipes uitvoerend beslag onder derden wettekst uitvoerend beslag onder derden wettekst uitvoerend beslag op onroerend goed uittreksel uit gerechtelijk wetboek uitvoerend beslag op onroerend goed wettelijke bepalingen Uitvoerend beslag wettelijjke bepalingen onbeslagbaar inkomen zelfstandigen onbeslagbaarheid inkomsten op zichtrekening onbeslagbaarheid maaltijdcheques onbeslagbaarheid van goederen met intuitu personae karakter en goederen of vergoedingen die buiten faillissement vallen Onbeslagbaarheid woning van de zelfstandige onbeslagbare goederen onbeslagbare goederen en bescherming van andere voor beslagvatbare goederen onbeslagbare goederen verweer indien er toch beslag wordt opgelegd onbeslagbare inkomsten anders dan onbeslagbare lonen, onbeslagbare inkomsten van zelfstandigen onbeslagbare inkomsten bij kinderen ten laste Onbeslagbare inkomsten uit arbeid Onbeslagbare vervangings-inkomsten Toelichting onbeslagbare inkomsten verzet tegen beslag op onbeslagbare goederen art. 1408§3 Gerechtelijk wetboek Opheffing van beslag gelegd door een boswachter Verklaring van derde-beslagene die ontbreekt om beslag te boycotten sanctie verplichting tot zekerheidstelling bij beslag geen verplichting zekerheid te stellen wanneer geen bewijs van nakende insolvabiliteit werd geleverd en er geen gebruik gemaakt werd van het recht tot kantonnering Wegmaking van in beslag genomen goederen rechten bij beslaglegging rechten bij beslaglegging Rechten van schuldenaars bij beslag op hun woonst of ander onroerend goed Rechten van schuldenaars Rechten bij beslag opheffing strafrechtelijk beslag Vennootschap oprichten om beslag te vermijden doorprikt beslag op voertuig waar een beslagene toevalling mee rijdt domeinnamen juridisch statuut en beslagbaarheid geldigheidsduur van een beslag Goederen en inkomsten die niet in beslag kunnen worden genomen pro memorie vermelde interest die bepaalbaar is maakt een beslag niet nietig Rechten van handelaars met schuldoverlast en beslag Schulden en beslag Strafwet en beslag uitreksel uit het strafwetboek TONTINE EN BESLAG verjaring en beslag Welk deel van het inkomen is (niet) vatbaar voor beslag Het beslag op onroerend goed Hoe kunnen wij helpen met beslag op inkomen terugkoop inboedel na beslag art. 1526 bis gerechtelijk wetboek Wet Continuïteit Ondernemingen verhaalsrechten schuldeisers Beslag tot terugvordering en Geconsigneerde goederen Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring autonomie van de dwangsomvordering dwangsom dwangsom en voorlopige maatregelen Dwangsom opleggen onder verbeurte iets te doen vergt nauwkeurige omschrijving van de verplichting Dwangsom toekenning na eerdere afwijzing dwangsomrechter interesten op dwangsommen Weigering de eed af te leggen bij notaris bij boedelbeschrijving - sanctie dwangsom Het gerechtelijk wetboek Beslagrecht Onderzoek naar vermogensvoordelen kaalplukwet Kaalplukken van veroordeelden immobilisering en verbeurdverklaring van het voertuig verbeurdverklaarde goederen en burgerlijke partij Verbeurdverklaring verbeurdverklaring van een voertuig bij het rijden onder invloed verbeurdverklaring vermogensvoordeel prostitutie uitdrijving en uithuiszetting waarborgen bij uithuiszetting Revindicatie revindicatie advocaat beslagene en revindicant zelfde kantooradres geen collusie revindicatie en bewijs eigendom door huwelijkscontract Revindicaties grondbegrippen in een notedop aan de hand van een vonnis revindicatievordering en rechtsplegingsvergoeding revindicatievordering samen met een vordering tot nietigverklaring van het beslag revindicatievordering termijn Verjaring Verjaring Wat kan een gefailleerde ondernemen tegen een vonnis waarin hij niet verschoonbaar werd verklaard. De curator en de beslissing tot verschoonbaarheid van de gefailleerde Derdenverzet tegen de beslissing die de verschoonbaarheid van de gefailleerde uitspreekt. Uw rechten tegenover de gerechtsdeurwaarder en uw schuldeisers Het beslagrecht ontmaskerd Domicilieadres? Fictieve zetel valsheid in maatschappelijke zetels Ambtshalve schrapping Gerechtsdeurwaarder of Deurwaarder minnelijke invordering door gerechtsdeurwaarder en verboden kosten Bij gebreke aan voorafgaande aanmaning wordt de eiser tot de gerechtskosten veroordeeld tuchtrecht strafdossier kan niet aangewend in een tuchtdossier Vereenvoudigd uitvoerend derdenbeslag door verzet van een schuldeiser bij een eerder derdenbeslag aan de hand van de beslagberichten Verjaring kan verlengd worden bij opzettellijk aanslepenende onderhandelingen aansprakelijkheid voor de beslaglegger bij beslag inzake namaak wanneer de procedure ten gronde later wordt afgewezen Aanvangspunt verjaring arbeidsongevallen en beroepsziekten Collectieve schuldenregeling schuldenaar die zelf hypotheek betaalt en lot van de interest Collectieve schuldenregeling met behoud van de woning Toepassingsgebied consumentenkrediet gemengde kredieten Bevoegdheid van de beslagrechter bij verbetering of aanvulling van een vonnis of arrest Temporele bevoegdheid van de beslagrechter Na bewarend beslag gelden op gemeenschappelijke rekening advocaten zetten ontneemt bevoegdheid van de beslagrechter niet Beslagrechter kan zeer uitzonderlijk de uitvoerende kracht van een vonnis schorsen Verbeurte dwangsom vereiste van betekening Beslagrechter kan de draagwijdte bepalen van een duidelijke ondubbelzinnige dwangsom Verstekvonnis dat niet binnen het jaar betekend werd, kan dienen om zonder machtiging bewarend beslag te leggen Een vonnis is een machtiging om bewarend beslag te leggen ten belope van de veroordeling Beslag op goederen met veel grotere waarde dan schuld is fout Beslag en gedwongen verkoop moet beperkt blijven tot wat nodig is voor de betaling van de verschuldigde sommen en kosten. Art. 519 Gerechtelijk Wetboek wijziging Potpourri I Taken bevoegdheden en opdrachten van de gerechtsdeurwaarder Sanctie bij niet nakomen verplichtingen derde-beslagene Diplomatieke uitvoeringsimmuniteit Goederen in België van een andere staat zijn in België onbeslagbaar Onbeslagbaarbaarheid woning zelfstandige vereiste van bewoning Verval onbeslagbaarbaarheid woning zelfstandige door verhuis Dwangsomrechter blijft eerste rechter zolang geen uitspraak in beroep Beslagrechter mag actualiteit van een uitvoerbare titel in vraag stellen zonder afbreuk te doen aan het vonnis Onroerend beslag geschil over verkoopsvoorwaarden nieuwe termijn van toewijzing Aanstelling gerechtelijke mandataris WCO ontneemt schuldenaar beheer van goederen niet Bewarend beslag en toekomstige vordering Onbeslagbaar inkomen zelfstandige zeer strikte regels en korte termijnen Onderzoek naar het bestaan of de draagwijdte van het subjectief recht dat wordt ingeroepen betreft niet de ontvankelijkheid maar de gegrondheid De procespartij die aanvoert houder te zijn van een betwist subjectief recht, heeft hoedanigheid en belang om de vordering in te stellen Dwangsom uitvoering in buitenland vergt exequatuur Onroerend beslag rechter kan nieuwe termijn verlenen wanneer hij gevat wordt over geschillen over de verkoopsvoorwaarden Beslagrechter mag op grond van verschoonbaarverklaring de uitvoering niet schorsen Dwangsom kan niet verbeurd gedurende de tijd dat wegens het instellen van een rechtsmiddel de gedwongen tenuitvoerlegging van de hoofdveroordeling is geschorst. Dwangsom vanaf beteking of na verloop respijttermijnkan niet verbeurd gedurende de tijd dat wegens het instellen van een rechtsmiddel de gedwongen tenuitvoerlegging van de hoofdveroordeling is geschorst. Dwangsom met termijn van respijt vanaf betekening Dwangsom met respijttermijn kan niet verbeurd na betekening gevolgd door de respijttermijn Zakelijke vordering tot revindicatie of eigendomsvordering Vonnis tot veroordeling van een bepaald bedrag aan onderhoudsgeld verjaart niet na 5 jaar Lasthebber mag niet optreden voor de tegenpartij Dwangsom verjaart na 6 maand behoudens nieuw bevel Dwangsom kan in strafzaken slechts verbeurd na betekening arrest dat Cassatieberoep verwerpt Beslagrechter interpreteert de dwangsom niet, maar onderzoekt wel de draagwijdte van de dwangsom Collectieve schuldenregeling en schorsing hypothecaire rente Bij de bepaling van onderhoudsgeld voor kinderen dient rekening gehouden met de huurlasten en hypothecaire lasten van de ouders Verjaring van de vordering van de gerechtsdeurwaarder tegen advocaat tot betaling van zijn kosten Bedrieglijk onvermogen door gelden van de vennootschapsrekening te halen Vordering tot betaling van de gerechtsdeurwaarder tot betaling van zijn kosten verjaart niet na één jaartot tegen advocaat Onbeslagbare goederen nodig voor het beroep Beslag op de zetel van de vennootschap alwaar ook een natuurlijk persoon woonplaats heeft Goederen nodig voor de exploitatie van een vennootschap zijn onbeperkt vatbaar voor beslag afbetaling opeisbaar consumentenkrediet Consumentenkrediet aansprakelijkheid kredietgever door niet vermelding van erkenningsnummer van de kredietmakelaar Consumentenkrediet art. 14 alle exemplaren van de kredietovereenkomst dienen door alle partijen ondertekend Consumentenkrediet Terugbetalingscapaciteit kan niet beoordeeld worden aan de hand van aanvankelijke stipte betalingen Consumentenkrediet terugbetalingsmogelijkheid kan niet beoordeeld worden door rekening te houden met kinderbijslag Consumentenkrediet voorlichtingsplicht kredietbemiddelaar De concrete draagkracht van een consument om een consumentenkrediet aan te gaan. Gebreken bij de verplichte vermeldingen inzake de ondertekening van een consumentenkrediet en sanctie ter zake afbetaling opeisbaar hypothecair krediet Collectieve schuldenregeling geen kwijtschelding voor derde-hypotheekverstrekker Schorsing van tenuitvoerlegging bij collectieve schuldenregeling geldt niet ten aanzien van hypothecaire schulden Strafrechtelijk beslag op onroerend goed en de rechten van de hypothecaire schuldeisers WCO en buitengewone schuldeisers voorrechten en hypotheken in de wet continuiteit ondernemingen WCO gerechtelijke reorganisatie hypothecaire inschrijving mogelijk na opening procedure WCO hypothecaire inschrijving door een schuldeiser tijdens gerechtelijke reorganisatie Wettelijke hypotheek fiscus tijdens de WCO Onderhoudsgeld in natura geboden door kost en inwoon ook voor rebelse kinderen Ongehoorzame druggebruikende onbeleefde kinderen worden niet beloond met leefgeld om alleen te gaan wonen Kinderen die alleen op kosten van het OCMW willen wonen collectieve schuldenregelingen Collectieve schuldenregeling Betere oplossingen dan collectieve schuldenregeling? Nadelen collectieve schuldenregeling Bescherming van het beslagrecht vaak beter dan collectieve schuldenregeling Collectieve schuldenregeling brengt mensen in miserie Collectieve schuldenregeling: de schuldbemiddelaar heeft altijd gelijk collectieve schuldenregeling overzichtspagina herroeping collectieve schuldenregeling motivering ontvangen gelden buiten weten van schuldbemiddelaar Insolventierecht Wijziging wet collectieve schuldregeling Onderhoudsgeld en collectieve schuldenregeling Collectieve schuldenregeling voor vroegere handelaars en gefailleerden criteria Collectieve schuldenregeling na gerechtelijke aanzuivering kwijtschelding slechts mogelijk na het te gelde maken van alle goederen Collectieve schuldenregeling en terugkeer tot beter fortuin Als u na einde collectieve schuldenregeling zou u erven begint de collectieve schuldenregeling opnieuw Aan een collectieve schuldenregeling lijkt geen einde te komen De gerechtelijke reorganisatie vormt één enkele procedure Enkel schuldeisers op wie het reorganisatieplan een weerslag heeft kunnen er over stemmen Marginale toetsing van de rechter over de beslissing reoörganisatieplan WCO Gedifferentieerde behandeling schuldeisers mogelijk onder strikte voorwaarden Collectieve schuldenregeling voorwaarde laatste 6 maand geen handelaar zijn geweest kan ook bewezen met de feitelijke situatatie Eénheid van gerechtelijke reorganisatie De bieding aan de rechtbank van koophandel die de continuïteit van de onderneming gericht op het behoud van de onderneming verdient voorrang Inschrijving wettelijke hypotheek door de Staat na gerechtelijke reorganisatie is geen uitvoeringsmaatregel en dus mogelijk Wet continuiteit ondernemingen en handlichting van een vóór de opening van de procedure gelegd beslag WCO gerechtelijke organisatie Gedifferentieerde behandeling waarbij één schuldeiser arbitrairs wordt behandeld is strijdig met de openbare orde en het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel Wet continuïteit ondernemingen beperking opschorting tot 3 maand bij twijfel inzake haalbaarheid Wet continuïteit ondernemingen Stukken te voegen bij verzoekschrift en regularisatie Wet continuiteit ondernemingen verhindert geen pandverzilvering Verbeurdverklaarde bedragen kunnen onder veroordeelden verdeeld Verjaring en de temporele werking van nieuwe verjaringswetten op lopende termijnen Verificatieplicht van de kredietbemiddelaar Bailiff Bailiff in historische context Afstand van verjaring Bewarend beslag vereiste hoogdringendheid is vervuld bij gevaar op insolventie Bewarend beslag vereiste zekere en opeisbare vordering Bewarend beslag en gedeeltelijk opeisbare vordering Overdisponering op kredietopening Geen dwangsom mogelijk voor een vordering tot het bekomen van de helft van de kinderbijslag Beoordeling van de onmogelijkheid om de hoofdveroordeling te voldoen waaraan de dwangsom is gekoppeld Bezwaar van schuldeiser tegen aanzuiveringsregeling geen kwijtschelding collectieve schuldenregeling Collectieve schuldenregeling zonder kwijtschelding Schuldeisers waarmee notaris dient rekening te houden bij verdeling na beslag Mogelijkheid om handelsactiviteit te starten tijdens collectieve schuldenregeling Wet continuiteit ondernemingen geen schorsende werking hoger beroep tegen afwijzing procedure gerechtelijke reorganisatie wanneer dilatoir Vijfjarige verjaringstermijn artikel 2277 BW niet voor kapitaalsgedeelte van kapitaalschulden Taak van de beslagrechter Dwangsomverplichting uit te voeren in buitenland vereist exequaturprocedure Draagwijdte verklaring derden beslagene en schulden uit het verleden Rechter sanctioneert slechts uitzonderlijk derden-beslagene bij foutieve verklaring Uitzonderlijk wordt de derde-beslagene bij foutieve verklaring gestraft Bewarend beslag op grond van een buitenlandse titel Onderhoudsgeld kinderen beoordelingscriteria en taak van de rechter Wet continuiteit onderneming gehomologeerd reorganisatieplan tegenstelbaar aan buitenlandse schuldeiser Wet continuiteit onderneming toepasselijk recht insolventieprocedure IPR Wet continuiteit onderneming toepasselijk recht insolventieprocedure IPR Insolventieprocedure beheerst door het recht van de lidstaat waar de insolventieprocedure werd geopend (de “lex concursus”) IPR insolventieprocedure en de insolventieverordening van 29 mei 2000 (nr. 1296/2000) WCO buitenlandse schuldeisers IPR De gerechtelijke reorganisatie en het internationaal privaat recht Belgische insolventieprocedure is tegenstelbaar aan buitenlandse schuldeisers Beslagrechter mag de geldigheid van een administratief dwangbevel onderliggend aan het beslag niet in vraag stellen Centraal register collectieve schuldenregelingen Belgische insolventieregeling impliceert Belgisch recht van toepassing op buitenlandse vordering Belgische insolventieregeling toepasselijkheid lex concursus Insolventieprocedure wordt beheerst door het recht van de lidstaat waar de insolventieprocedure werd geopend Bewarend beslag gedeeltelijk opeisbare vordering Bewarend beslag gedeeltelijk opeisbare vordering Bevoegdheid van de beslagrechter inzake revindicatie Herleiding dwangsom door onmogelijkheid hoofdveroordeling die een bouwvergunning vereist te voldoen Onderhoudsgelden penale boeten en collectieve schuldenregeling Belang van een VZW Advocaat en syndicus Pauliaanse vordering vergt geen dagvaarding schuldenaar Wet continuïteit ondernemingen buitengewone schuldeisers in de opschorting Wet continuïteit ondernemingen retentierecht en proportionaliteit Wet continuïteit ondernemingen ongelijke verdeling Onderhoudsgeld kinderen - forfaitaire begroting buitengewone kosten Forfaitaire begroting buitengewone kosten voor kinderen Revindicatie vereiste vermelding eigendomsbewijzen in de dagvaarding Tergende en roekeloze revindicatie Hernieuwing overschrijving onroerend beslag Aansprakelijkheid notaris hernieuwing overschrijving onroerend beslag Wet continuiteit onderneming reorganistaie en opzeggingsvergoeding Betaling voorafgaand aan proces-verbaal van rangregeling – onverschuldigde betaling Revindicaties als onsplitsbaar geschil Geschillen waarvoor hoven en rechtbanken bevoegd zijn Geschillen over burgerlijke rechten behoren tot de exclusieve bevoegdheid van hoven en rechtbanken Exceptie van onwettigheid bij de burgerlijke rechter vereist geschil over schending subjectief recht en werkt enkel inter partes Exceptie van onwettigheid kan niet vóór het ontstaan van een geschil erga omnes een onwettige rechtshandeling uit het rechtsverkeer te halen Verschilt tussen rechtsmacht en bevoegdheid Geen algemeen rechtsbe

Paul Doop: snelle jongen tussen wetenschappers

Paul DoopDe nieuwe voorzitter van de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam is geen doorleefde wetenschapper. Zijn bemoeienis op de universiteit roept daarom boze reacties op van verschillende hoogleraren. Anderen zijn juist blij met deze doorzetter.

Paul Doop heeft een typisch handdruk. “Een hele ferme”, zegt Jim Jansen, hoofdredacteur van Folia Magazine, het weekblad van de Universiteit van Amsterdam (UvA) en de Hogeschool van Amsterdam (HvA). “En er is altijd een moment in een begroeting dat je denkt ‘nu wil ik mijn hand terug’. Paul laat dan niet los, maar trekt jouw hand nog even kort naar zich toe.”

Een regelaar, een bekwame uitvoerder, een handige overlegger en een doorzetter. Zo omschrijven (oud-)collega’s de nieuwe tijdelijk voorzitter van de UvA-HvA. Dat zal van pas komen nu het onderwijs meer moet doen met minder geld en de UvA-HvA bezig is met grote verhuizingen en nieuwbouwprojecten.

Maar Paul Doop wordt niet louter toegejuicht, vooral niet op de universiteit. Critici zien hem als de bestuurder met weinig verwantschap met het onderwijs. De snelle jongen in plaats van de hoogleraar. Paul Borst, zelf hoogleraar aan de UvA, verbloemde zijn mening over Doop in een column in het NRC Handelsblad niet. “Vast een uitmuntend rekenaar, maar nooit hoogleraar geweest en als boegbeeld van de UvA toch wat mager.” De UvA was een ‘cortege van Bobo’s’  geworden. ‘… een speeltuin […] voor bestuurders en staffunctionarissen’.

Ook Ewald Engelen, hoogleraar financiële geografie aan de UvA, toont zich geen groot fan van Doops aanwezigheid op de universiteit. Vooral het feit dat Doop uitgerekend Halbe Zijlstra (staatssecretaris Onderwijs, VVD) op 5 september naar de universiteit had gehaald om het academische jaar te openen, kon de hoogleraar niet bekoren. “Ooit was de universiteit een monument van beschaving, wijsheid, geleerdheid, georganiseerde scepsis en ‘nette mensen'”, zo schrijft hij die week in een column in Folia Magazine. Maar tegenwoordig is de universiteit volgens Engelen een ‘quasi-commerciële façade-organisatie’ met ‘over het paard getilde bestuurders die zichzelf marktconforme salarissen toekennen en zich meer bekommeren om vastgoedmanagement en projectontwikkeling’ dan om de wetenschap. “Paul ‘zeg maar’ Doop” noemt Engelen hem, verwijzend naar het vele gebruik van deze twee woorden in zijn speech bij de opening van het academische jaar in de Lutherse kerk.

Oud-voorzitter Van der Toorn, die zelf hoogleraar theologie was, stond bekend als inhoudelijker dan Doop, die zelf nooit gepromoveerd is. Daarom werd hij volgens Jan Bergstra, hoogleraar informatica en voorzitter van de Centrale Ondernemingsraad (het medezeggenschaporgaan van de UvA), makkelijker geaccepteerd op de UvA. De toespraak bij de opening van het academische jaar had inderdaad wel wat inhoudelijker gekund, beaamt Bergstra. “Maar Paul staat daar en doet wat hij moet doen.”

CV Paul Doop

Paul Doop was van 1999 tot en met 2005 partner bij Deloitte. Daarvoor was hij onder meer directeur / bestuurder van ICS Adviseurs, directeur bij Uitzendbureau Start, en vervulde hij directiefuncties op het gebied van financiën en vastgoed bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Doop studeerde Politicologie aan de Radboud Universiteit en aan de Universiteit Leiden.

Nevenfuncties:
Lid van het College van de Algemene Rekenkamer in buitengewone dienst
Voorzitter van het bestuur van de Stichting de Christelijke Pers (Dagblad Trouw);
Lid Raad van Toezicht Hartekamp Groep, instelling voor gehandicaptenzorg te Haarlem.
Bestuurslid van de Deloitte Fair Chance Foundation.

“Ik ben van deze man gaan houden”
Deze zomer werd Doop plotseling een van de machtigste mannen in de Nederlandse onderwijswereld, toen voorzitter Karel van der Toorn opstapte. Doop neemt nu tijdelijk zijn plaats in. Zij waren samen in 2006 aangesteld om het College van Bestuur te gaan leiden, Doop als vice-voorzitter met als voornaamste portefeuilles vastgoed, huisvesting en financien.

Voordat Doop aan het hoofd van de UvA-HvA stond, vervulde hij verschillende functies. Hier liet hij een goede indruk achter. Hoogleraar Onderwijskunde Fons van Wieringen aan de Universiteit van Amsterdam leerde hem eind jaren ’70 kennen op het ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. Van Wieringen: “Paul kon plannen én uitvoeren. Een buitengewoon handige combinatie.” Ook zijn oud-collega bij accountantsbureau Deloitte Roger Dassen, waar Doop van 1999 tot 2005 werkte, is enthousiast: “Paul kon de discussie naar zijn hand zetten, zonder mensen het idee te geven dat hij niet naar hen luisterde.” Doekle Terpstra, directeur van Hogeschool Inholland, leerde Doop kennen toen zij in 2008 samen in de HBO-raad zaten. “Hij wist van een complex probleem een heldere analyse te maken.” Terpstra bekent: “Ik ben van deze man gaan houden”.

Twee gezichten
Waarom de vorige voorzitter, Van der Toorn, plotseling opstapte, is onduidelijk. Bergstra zegt er alleen maar over te kunnen speculeren. “We hebben wel eens aan Paul gevraagd waarom Karel is vertrokken. ‘No comment’, was zijn antwoord. En: ‘svp nu de toekomst van de universiteit op de agenda’. Dat is dan van beton. En daar wijkt hij ook niet vanaf.” Heel typisch Paul Doop, aldus Bergstra. Onverzettelijk.

Jim Jansen herkent deze standvastigheid, hoewel Doop volgens de hoofdredacteur twee gezichten kan hebben. “Het is een aardige, charmante man, vooral als je hem net ontmoet. Bij de lancering van ons nieuwe magazine hield hij een gepassioneerde toespraak dat onafhankelijke pers op de universiteit zo’n groot goed is. Maar tegelijkertijd weten wij ook dat hij bij elke bezuinigingsronde ervoor pleit dat Folia het met minder geld moet gaan doen. Dat doet hij altijd en hij zal het ook niet ontkennen. Inmiddels weten we wat we aan hem hebben.”

Een onbuigzaam man dus? Zijn conservatieve achtergrond doet zo vermoeden. Doop werd geboren in 1955 in Den Haag in een gereformeerd gezin en vertrok begin jaren ’70 naar Nijmegen om daar te gaan studeren. ‘Een links bolwerk, volledige chaos’, zo omschrijft zijn studievriend Winald Gerritsen de katholieke universiteit van Nijmegen. Gerritsen, tegenwoordig professor aan de VU en directeur van het VUmc Cancer Center Amsterdam: “Maar het was de opleiding voor politicologen.” Doop ging daar volgens Gerritsen als ARP’er (Anti-Revolutionaire Partij, een van de drie voorlopers van het CDA) zonder problemen heen. Net zoals hij zonder problemen Nijmegen achter zich liet en naar Leiden vertrok, toen hij besefte dat daar meer kansen op een bestuurscarrière lagen.

Kerk, staat en samenleving
Een traditionele CDA’er, zo wordt Doop omschreven. Als student was hij zeer betrokken bij ARJOS, de jongerenvereniging van de ARP. Tegenwoordig houdt hij zich minder bezig met de landelijke politiek. ‘Een snurkend CDA-lid’, aldus partijgenoot Doekle Terpstra, directeur van Hogeschool Inholland, “maar wel een met een sterk kloppend hart voor kerk, staat en samenleving.” De twee vonden elkaar in hun protest tegen de samenwerking van ‘hun’ CDA met de PVV. “De PVV valt mensen aan op hun geloof, het meest dierbare aspect van de eigen identiteit”, zo verklaarde Doop zijn tegenstem na het veelbesproken partijcongres in 2010 over samenwerking met de PVV. Terpstra: “Wij komen van dezelfde gereformeerde, ARP-traditie. Wij kunnen met heimwee over vroeger, over de tijd die voorbij is, praten.”

Dat Doop als ARP’er uitgerekend op een universiteit terecht is gekomen die van origine doorgaat als ‘rood bolwerk’, is volgens Fons van Wieringen toeval: “Daar gaat het Paul niet om. Als collegelid van de UvA ben je belangrijk voor de stad. Eigenlijk voor heel Nederland. Het is voor Paul om die reden buitengewoon interessant om daar leiding aan te geven.” Doekle Terpstra vult aan: “Paul is geen wetenschapper maar vindt het heerlijk om die intellectuele omgeving op te snuiven.”

Doop zet door
Als vice-voorzitter toont Doop zich minder van de tradities. Vooruitgang lijkt meer zijn adagium te zijn. Zo is hij als vastgoedman van de UvA-HvA hard bezig het plan van de UvA-HvA in uitvoering te brengen om op de kop van de Wibautstraat de Amstelcampus, voor 25 duizend studenten, te laten verrijzen. De kosten? Ruim 300 miljoen euro. Een van de grootste vastgoedprojecten in het hoger onderwijs, waar een investering van 100 miljoen al geldt als fors. Doop schroomt voor dergelijke nieuwbouwprojecten niet enkele conventies te breken. Zo besloot hij de gebouwen van het Zoologisch Museum (ZMA) aan de Mauritskade te verkopen. Dat moest, want de UvA had geld nodig voor nieuwbouw. Gealarmeerd schreven medewerkers van het ZMA dat als de collectie naar Leiden zou verhuizen, zoals Doop met toenmalige minister Plasterk (Onderwijs, PvdA) had afgesproken, Amsterdam de enige hoofdstad in Europa zou zijn zonder wetenschappelijke natuurhistorische collectie. Maar Doop zette de verkoop door, het stond immers al in de plannen van de universiteit.

En zo gaat hij ook te werk in de kwestie over het al dan niet slopen van twee monumentale gebouwen op het Binnengasthuisterrein. De UvA wil daar sinds 1998, ver voor de komst van Doop, een nieuwe universiteitsbibliotheek bouwen. De Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad (VVAB) spande een rechtszaak aan. De rechter vernietigde in het voorjaar van 2011 de sloopvergunning die de UvA van stadsdeel Centrum had gekregen. Stadsdeel Centrum ging samen met de UvA in hoger beroep, maar trok dat na een raadsvergadering op 31 mei in. De UvA staat er sindsdien alleen voor. Iets wat Doop niet kan waarderen, blijkens de brief die hij het stadsdeel stuurde. De UvA had volgens Doop al 30 miljoen geïnvesteerd in het plan. Financiële schade “die zij zal verhalen op het stadsdeel alsmede het risico van verloedering van het Binnengasthuis-terrein wanneer het project niet door kan gaan.” Van wijken rept de waarnemend voorzitter met geen woord. De bibliotheek zal er komen.

De portefeuille huisvesting ligt daarom bij Doop in goede handen, zo zegt Bergstra. Met vastgoed kan je niet zomaar van plan veranderen. “Er zouden rampen kunnen gebeuren, maar dat gebeurt niet. Vertraging, protest uit de buurt, vergunningen. Paul weet er als vastgoedverantwoordelijke wat van te maken waar we iets aan hebben.”

Of Paul Doop als voorzitter van de UvA-HvA ook zo effectief is, moet nog blijken. Wat betreft onderwijskwaliteit kan de HvA nog wat sprongen maken. Dat moest ook Doop erkennen in een debat over onderwijs in april van dit jaar. Hij gaf schoorvoetend toe dat hij zijn eigen dochter misschien wel niet naar de HvA zou sturen.